Науково-дослідні роботи секції: Українська мова

Card image

Антропоніми в романі Василя Шкляра "Троща": структура , ...

Дослідницьку роботу було присвячено аналізу антропон...

Card image

Проблема норми української літературної мови в соціал...

У моєму проєкті йдеться про культуру мови віртуальног...

Card image

Оказіоналізми як стильова домінанта сучасних українс...

Дослідницьку роботу присвячено комплексному аналізі...

Card image

Топоніми Кодимщини

Топоніміка, антропоніміка – це найрозвиненіші галузі ...

Card image

Лексико-семантичне поле світлого і темного кольорів у ...

Дослідницьку роботу присвячено аналізу лексико-семан...

Card image

Емоційно-оцінна лексика як джерело формування антонім...

Дослідницьку роботу присвячено аналізу емоційно-оцін...

Card image

Проблема сучасного правопису в мовознавчому доробку О...

Наукову роботу присвячено вивченню проблеми сучасног...

Card image

Функціонування англійських запозичень в сучасному мо...

Дослідницьку роботу присвячено аналізу функціонуванн...

Card image

Національно-мовна поведінка П. Куліша як перекладача д...

Кінець ХХ початок ХХІ століття ознаменований підходом...

Card image

Мовні стратегії як засіб упливу на громадськість (на п...

Актуальність дослідження вмотивована потребою вивчен...

Card image

Діалектна специфіка в романі-панорамі Марії Матіос "Бу...

Творчість письменників-земляків мене захоплює віддав...

Card image

Оніми як виразник концепту часу в романі Василя Шкляра...

Дослідницьку роботу присвячено аналізу онімного про...

Card image

Запозичена лексика у творах Марини Павленко (За матері...

Дослідницьку роботу присвячено вивченню запозиченої ...

Card image

Лінгвостилістична характеристика мови сучасного меді...

Мета проєкту полягає в дослідженні лінгвостилістични...

Card image

Урбанонімія лисичанська в контексті декомунізації ...

Урбанонімія тривалий час залишалась однією з не досит...

Card image

Мікротопоніми міста Слов'янськ Донецької області...

Дослідницьку роботу присвячено аналізу мікротопонімі...

Card image

Релігійна лексика у поетичній творчості В. Симоненка...

Дослідження було спрямовано на вивчення особливос...

Card image

Перифраз як засіб експресивно-оцінної комунікації в с...

Роботу присвячено вивченню місця й ролі перифразів у с...

Card image

Полтавський суржик у малій прозі Сергія Осоки: соціолі...

Було проведено глибокий аналіз полтавського суржику, ...

Card image

Складне багатокомпонентне речення у романі "Покров" Лю...

Наше дослідження спрямоване на здійснення лінгвістич...

Card image

Лексикон відповідно до рівня володіння українською мо...

У межах дослідження було сформовано теоретичні засади...

Card image

Ономастичний простір повісті Василя Шкляра “Чорне Со...

Дослідницьку роботу присвячено аналізу ономастичного...