Image

Особливості фразеологічних одиниць із зоонімами у сучасній польській мові

Опис:

Працю присвячено зiставному аналiзовi фразеологiчних одиниць iз зоонiмами, якi виражають моральнi якостi людини в польськiй мовi. Окреслено лінгвокультурні особливості фразеологiчних одиниць із зоонімами. Також розказано про співвідношення понять зоонім, зоологізм, зооморфізм, зооморфи, зоосемізм, зоонімний компонент, зооморфний образ, зооморфічний елемент, анімалізм, анімалістичний компонент. На сучасному етапi розвитку лiнгвiстики пiд час опису зооморфних фразеологiчних одиниць необхiдно визначити важливiсть ознак, якi формують носii мови - емотивнiсть, образнiсть, цiннiсть. В працi розглянуто фразеологiзми, до складу яких входят зоонiми, оскiльки саме вони найбiльш змiстовно виражають емоцiйно - оцiнне ставлення народу, як творця цього фразеологiзму та його активного користувача.

Навчальний заклад: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м.Харків

Автор: Артеменко Катерина Сергіївна

Відділення: Мовознавства

Секція: Польська мова

Область: Полтавська область