Image

«Вплив антропогенного забруднення водойм на загальні біохімічні показники печінки Жаби озерної (Pelophylax ridibundus Pallas, 1771)»

Опис:

Використання біоіндикаторів на сьогодні є актуальним і перспективним для дослідження водних екосистем. Саме амфібії все частіше використовуються в якості біоіндикаторів для моніторингу стану навколишнього середовища. Установлено, що P. ridibundus є типовим видом для досліджуваних біотопів і може використовуватись в якості виду-біоіндикатора для моніторингу екологічного стану досліджуваних біотопів. Показники метаболізму амфібій можуть відображати стан їх організму у залежності від інтенсивності накопичення ними забруднюючих речовин. На сьогодні відомо, що біохімічні показники тканин і органів різних видів безхвостих амфібій варіюють в залежності від біотопів існування і особливостей їх антропогенного забруднення. Для цього найкращим об’єктом є печінка – найбільша залоза травної системи тварин, яка займає центральне місце в регуляції та інтеграції обміну речовин. В роботі досліджено вплив антропогенного забруднення водойм на загальні біохімічні показники печінки Pelophylax ridibundus із різних біотопів Харківської області.За результатами проведеного дослідження стану поверхневих вод трьох водойм Харківської області з різним рівнем антропогенного навантаженням встановлено, що у водоймі Журавлівського Гідропарку наявне перевищення вмісту міді і свинцю, забруднення сполуками азоту та недостатній рівень розчиненого кисню у воді. Стан води двох інших досліджуваних водойм виявився задовільним. Дослідження морфометричних показників тіла і печінки самців P. ridibundus із трьох біотопів Харківської області, не показало суттєвих відмінностей для зразків з різних водойм.Дослідження загальних біохімічних показників печінки самців P. ridibundus із досліджуваних біотопів показало, що вміст протеїну в печінці самців P. ridibundus із біотопів з високим антропогенним навантаженням в 1,4 рази перевищує відповідні показники тварин із екологічно чистих біотопів. Вміст загальних ліпідів у печінці тварин із біотопів з високим антропогенним навантаженням в 1,7 рази перевищує відповідні показники у особин із екологічно чистих біотопів. Вплив забруднення на вуглеводний обмін в печінці самців P. ridibundus менш виражений, вміст глікогену в печінці більшою мірою залежить від пори року, перевищення відповідних показників у самців із антропогенно забруднених біотопів є незначним. Результати досліджень дозволяють зробити висновки про те, що у біотопах з високим антропогенним навантаженням у самців P. ridibundus спостерігається порушення білково-ліпідного обміну, що проявляється у підвищенні загальних біохімічних показників печінки.

Навчальний заклад: Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Автор: Білецька Маргарита Ігорівна

Відділення: Екології та аграрних наук

Секція: Екологія

Область: м. Київ