Image

Перифраз як засіб експресивно-оцінної комунікації в сучасному українському медіадискурсі

Опис:

Роботу присвячено вивченню місця й ролі перифразів у сучасному українському медіадискурсі як засобів збагачення його оцінно-експресивних ресурсів. Метою роботи було з’ясувати семантику та функційне навантаження перифразів у сучасних медіатекстах культурно-мистецької тематики, завданнями – уточнити сутність поняття перифраз; окреслити тематичні групи перифразів у досліджуваному матеріалі; описати шляхи мотивації образних значень цих мовних одиниць; проаналізувати типи оцінних значень, реалізованих ними; визначити функції перифразів у медійних текстах. Матеріалом дослідження послугували тексти відповідної тематики, уміщені на популярних інтернет-ресурсах (за 2015-2020 рр.). Під час наукового дослідження було визначено поняття «перифраз», «оцінність». З’ясовано джерела походження, оцінні характеристики та типи перенесень аналізованих одиниць.Важливість і необхідність дослідження зумовлюється великою кількістю й високою частотою вживання перифразів у сучасних засобах масової комунікації. Функціональні особливості перифразів культурно-мистецької тематики у мові української публіцистики за останні п’ять років ще не були предметом окремого наукового дослідження. Робота є однією з перших спроб класифікації та науково-лінгвістичного опису перифразів як засобу оцінної характеристики в мові сучасних мас-медіа, що й зумовлює наукову новизну обраної теми.Аналіз перифрастичних сполучень засвідчив, що найуживанішими є одиниці, які характеризують популярну особу за визначними досягненнями у своїй галузі діяльності, поведінкою, походженням тощо. Зафіксовано значну кількість перифразів-метафор та перифразів-метонімій. З’ясовано, що аналізовані одиниці, маючи емоційно-експресивний характер, стають засобом увиразнення викладу, вираження оцінних характеристик, унаслідок чого є потужним засобом упливу на читача. Аналізовані медіатексти засвідчують тенденцію до оновлення виражальних ресурсів сучасної української мови.

Навчальний заклад: Харківський навчально-виховний комплекс №45 "Академічна гімназія" Харківської міської ради Харківської області

Автор: Живілова Марія Євгенівна

Відділення: Мовознавства

Секція: Українська мова

Область: Харківська область