Image

Хімічна модифікація поверхні техногенних мікросфер шляхом термолізу солей органічних кислот

Опис:

Стабільний розвиток паливно-енергетичного комплексу країни і поліпшення екологічної обстановки неможливо без вирішення актуальної проблеми утилізації золошлакових відходів (ЗШВ). Сьогодні ЗШВ в Україні утилізуються переважно в дорожньому будівництві та у виробництві цементу, але світовий досвід демонструє широкі можливості селективної утилізації ЗШВ. Зокрема техногенні мікросфери, вилучені із золи ТЕС, дозволяють отримати нові матеріали, які знаходять використання в різних областях промислового виробництва. Перспективним напрямком для підвищення ефективності використання ресурсоцінних золосфер є опрацювання способів їх металізації, що надасть золосферам комплекс цінних експлуатаційних властивостей і дозволить розширити області їх використання. Нанесення покриттів на поверхню золосфер здійснювали шляхом осадження високодисперсних часток металу, що утворюються при термічному розкладанні відповідних органічних солей. Также визначені умови перебігу термолізу, які забезпечують формування металовмісних покриттів (Сu, Co, Bi) на поверхні золосфер. Результати досліджень хімічного, гранулометричного і фазового складу золосфер та покриттів, а також порівняльний аналіз їх електрофізичних властивостей до та після металізації підтверджують можливість створення тимчасового ефекту електромагнітної завіси при дії електромагнітного випромінювання на хмару з металізованих золосфер. Це дозволяє прогнозувати ефективність використання металізованих золосфер у складі аерозолів, що маскують об’єкти від високоточної зброї.

Навчальний заклад: Харківська гімназія 46 ім. М. В. Ломоносова

Автор: Мазніченко Юлія Олексіївна

Відділення: Хімії та біології

Секція: Хімія

Область: Харківська область