Image

Поведінка ізополівольфрамат-аніонів у фізіологічному розчині Трисоль

Опис:

Актуальність дослідження. Поліоксовольфрамати є одним із підкласів поліоксометалатів, які мають великі перспективи використання в різних галузях науки, техніки, медицини. Дослідження їх біологічної активності проводиться починаючи з 90-х років ХХ століття. Найбільше уваги приділяється вивченню противірусних, протипухлинних і антибіотичних властивостей. Дослідження противірусної та анти-ВІЛ активності поліоксовольфраматів свідчать про можливість ефективного пригнічення та знешкодження багатьох відомих науці штамів вірусів. Ряд досліджень in vivo довів, що їх знаходження в організмі можливо без прояву загрози для життя тварин.Метою роботи є дослідження рівноваг утворення та взаємоперетворення ізополівольфрамат-аніонів у фізіологічному розчині Трисоль і встановлення взаємозв’язку між складом поліаніону та рН фізіологічного розчину.В науковій роботі методом рН-потенціометричного титрування та математичного моделювання досліджено стан індивідуальних ізополівольфрамат-аніонів (ІПВА) у системі «ортовольфрамат-аніон – H+ – Трисоль» за початкової концентрації ортовольфрамат-аніону С = 0,01 та 0,005 моль/л за Т = 25 ºС та різного значення рН, яке створювалось титруванням хлоридною кислотою. Для побудови математичної моделі рівноважних хімічних процесів у досліджуваній системі виконували послідовний пошук адекватної моделі у формі закону дії мас і рівнянь матеріального балансу, використовуючи метод Ньютона (quasi-Newton), реалізований у програмі CLINP 2.1. Адекватність моделі підтверджено збіжністю експериментальних і уточнених залежностей.

Навчальний заклад: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Автор: Танасійчук Юрій Вадимович

Відділення: Хімії та біології

Секція: Хімія

Область: Вінницька область