Image

Формування інтелектуалього капіталу підприємства (організації, установи)

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено розробці методики інтегральної оцінки рівня інтелектуального капіталу підприємства (установи, організації) за множиною показників.Відповідно до зазначеної мети в ході дослідження були поставлені та вирішені ряд наступних часткових завдань:на системному рівні узагальнено зміст понять «інформація», «знання», як основи формування інноваційного розвитку постіндустріальної економіки;запропоновано інформаційно-знаннєвий підхід до розуміння структури інтелектуального, соціального капіталу та визначення його оцінки;здійснено деталізацію алгоритму пошуку критичних варіантів комплексної оцінки рівня інтелектуального капіталу.Отриманні наукові результати у подальшому дозволять вирішити пряму і обернену задачі безпосереднього вимірювання рівнів індивідуального капіталу та впливу соціуму, а саме:пряма задача - при наявних рівнях ІК і СК запропонована методика дозволить визначити рівень інтелектуального капіталу підприємства за п'ятирівневою системою (високий, достатній, середній, задовільний, низький);обернена задача - задавшись рівнем ІК підприємства можна визначити значення показників рівня ІК і соціуму для формування відповідної інноваційної системи.Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що основні положення і результати дослідження доведені до рівня конкретних методик і практичних рекомендацій щодо їх впровадження в практику.

Навчальний заклад: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Автор: Шевчук Петро ОЛександрович

Відділення: Економіки

Секція: Економічна теорія та історія економічної думки

Область: Хмельницька область