Image

Якість життя населення та напрямки її покращення в Україні

Опис:

Однією з головних характеристик рівня суспільного розвитку країн сучасним міжнародним співтовариством визнано якість життя. Поступово відходять у минуле орієнтири на економічні результати та досягнення науковотехнічного прогресу без врахування пріоритетності розвитку людини. Для України, яка декларує себе як демократична соціальна держава, особливої актуальності набуває забезпечення гідної якості життя населення, у тому числі на рівні кожного окремого регіону. Особливої актуальності набувають питання змісту, складових, формування подальших шляхів покращення, вимірювання та оцінки якості життя, що дозволяє з’ясувати певні аспекти структурних перетворень в державі, оцінити сильні й слабкі сторони моделі життєдіяльності сучасного суспільства. Оцінка якості життя та формування напрямків її покращення дає можливість визначити шляхи й механізми переходу до політики покращення якості життя як стратегічної задачі, від якої залежить не лише майбутнє окремої країни, а й цивілізації в цілому. Тому Україна, яка прагне належати до Європейської цивілізації, має за необхідним розробку нової сучасної соціально-економічної концепції свого сталого розвитку, маючи на меті забезпечення відповідного рівня якості життя за рахунок трансформації моделей соціальної політики, пошуку нових шляхів, напрямків, механізмів, інструментів соціально-економічного розвитку.

Навчальний заклад: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Автор: Похильченко Катерина Олегівна

Відділення: Економіки

Секція: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Область: Житомирська область