Image

Використання молекулярних маркерів для встановлення філогенетичних залежностей видів роду Iris L.

Опис:

Основою нашої дослідницької роботи стало конструювання та аналіз молекулярно-філогенетичного дерева дібраних видів роду Iris L., та подальша валідація отриманих результатів цитоморфологічним та цитоморфометричним аналізом продихового апарату репрезентативних представників основних субтаксонів, яка дає змогу підтвердити чи спростувати наявні проблеми в класифікації роду та показати практичність поєднання молекулярно-філогенетичних даних з морфологічними показниками.Філогенетичний аналіз дібраних сіквенсів 52 видів було здійснено на основі молекулярного маркера хлоропластного гена matK, метод побудови дерева: байєсівські алгоритми. Необхідні цитоморфометричні вимірювання продихового апарату для валідації результатів філогенетичного аналізу були проведені за трьома показниками: продиховий індекс, форма замикаючих клітин та кластерний аналіз за методом Уорда. Результати циторфометричного аналізу стали підтвердженням гіпотези щодо адаптивних еволюційних процесів роду загалом та його окремих субтаксонів.Нами було здійснено попередню інтерпретацію результатів на основі початкових гіпотез щодо адаптивної еволюції видів. За отриманими результатами висунуто пропозиції та гіпотези стосовно розв'язання основних проблем класифікації роду та окремих таксонів, запропоновано шляхи практичного використання результатів дослідження в галузі селекції та агрономії.Перспективи подальших досліджень спрямовані на розширення вибірки видів та практичному використанні результатів філогенетичних досліджень за розробленим нами алгоритмом в селекційних роботах, виявляючи оптимальні шляхи гібридизації для кожного окремого випадку.

Навчальний заклад: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Інститут високих технологій

Автор: Мірошніченко Нікіта Олександрович

Відділення: Екології та аграрних наук

Секція: Селекція та генетика

Область: Миколаївська область