Image

Інформаційна система термодинамічних даних з онлайн доступом

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню теплоємності хімічних речовин при різних температурах та побудові графіків залежності теплоємності від температури.Теплоємність є фундаментальною властивістю речовини, знання якої дозволяє розрахувати всі необхідні термодинамічні величини, що, в свою чергу, дозволяє прогнозувати поведінку складних фізичних та хімічних систем при змінах тиску, фазового та хімічного складу, при виконанні системою механічної роботи. Слід відзначити, що такі залежності можуть бути розраховані тільки чисельними методами, оскільки вміщують у собі інтеграли, які не мають аналітичного розв‘язання. Таким чином, у більшості випадків теоретичні залежності не дуже підходять до реальних термодинамічних розрахунків.Була розроблена програма для побудови графіку ізобарної теплоємності та обчислення на її основі ентальпії, ентропії та енергії Гіббза для передбачення перебігу хімічної реакції. Для обчислення вищеперерахованих величин необхідне знання теплоємності при даній температурі, графік залежності представлений функцією від декількох параметрів, які зберігаються у базі даних MySQL на віртуальному сервері. У роботі розкрито методи приведення існуючих експериментальних та теоретичних даних з інших термодинамічних баз до уніфікованого вигляду, що дозволяє постійно поповнювати базу даних у майбутньому.З урахування того, що можливість перебігу реакції важлива у різних сферах, таких як наукові дослідження, освітній процес, хімічна промисловість, можна очікувати значної практичної користі від застосування даної розробки.

Навчальний заклад: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Автор: Кудрявцев Дмитро Юрійович

Відділення: Технічних наук

Секція: Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології

Область: Харківська область