Image

Соціально-філософське осмислення проблеми успішності в Україні

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу успішності в Україні як соціальноїпроблеми з позиції філософії.Динамічні перетворення, що відбуваються сьогодні в суспільстві, актуалізували формування нового типу особистості, який вміє не тільки адаптуватися до сучасних умов життя, а й конструювати їх. Це тип впевненої в собі людини, спрямованої на досягнення успіху. В цьому ракурсі успішність і успіх набувають не просто особистісне, а й суспільне значення, що ще більш посилюється розвитком ринкових відносин, стратифікаційним розшаруванням в суспільстві, зміною потреб, інтересів і цінностейлюдей. Українська громадська система тривалий час виключала уявлення про «успіх» як неодмінній детермінанті ефективності соціуму. Відповідно більшість українців була позбавлена адекватної моделі соціально прийнятних способів досягнення успіху.Не дивлячись на удавану простоту смислового наповнення, в дослідженніакцентовано увагу, що успішність залишається маловивченою категорією в рамках філософської науки, а її буденне західницьке розуміння, як зовнішнє вираження матеріального благополуччя, кар’єрного зростання, слави, не є вичерпним і вимагає більш пильного аналізу. До того ж спостерігається відсутність комплексних досліджень успішності як соціальної проблеми сучасного українського суспільства. В певній мірі це створило труднощі під час написання роботи, з іншого боку, дозволило сформулювати власне бачення на означену проблему.У науково-дослідницькій роботі розглянуті різні погляди та підходи щодотрактування успіху та успішності, запропоновано авторське визначення поняття «успішність». Констатовано, що в основі розмежування успіху та успішності знаходяться якісні та кількісні їх показники. Доведено, що індивідуально-особистісна оцінка людиною власної успішності не у всіх випадках може узгоджуватися з загальноприйнятими в суспільстві стандартами успішності. Обґрунтовано причинно-наслідкову природу успішності в Україні, її залежність від об’єктивних та суб’єктнихчинників як системоутворюючої складової. Визнано за необхідне утвердження в суспільній свідомості доктрини, за якою у кожного українця є можливість досягти успіху і стати успішною людиною.

Навчальний заклад: Енергодарський багатопрофільний ліцей

Автор: Богатирьов Роман Юрійович

Відділення: Філософії та суспільствознавства

Секція: Філософія

Область: Запорізька область