Image

Лексикон відповідно до рівня володіння українською мовою: навчальний словник-мінімум загальновживаної української лексики для іноземців

Опис:

У межах дослідження було сформовано теоретичні засади вивчення мови як іноземної, що дало змогу проаналізувати й узагальнити досвід міжнародних класифікацій та комунікативних вимог, розглянути стандарт української мови як іноземної, затверджений в Україні. Описані системи заклали основу для розробки власної класифікації, яка врахувала вимоги міжнародного та загальноукраїнського стандартів, та охопила, на відміну від чинних, лексичний простір загальновживаної української лексики з урахуванням синонімічних варіантів, фразеологізмів, граматичних форм тощо. У дослідженні подано лексичні компетентності, якими має послуговуватися іноземець на різних рівнях володіння мовою.Результат проведеного дослідження – укладання «Навчального словника-мінімуму загальновживаної української лексики для іноземців» (том 1, А – ґ). Макроструктура «Навчального словника-мінімуму загальновживаної української лексики для іноземців» (передмова, перелік умовних скорочень, словникові статті, алфавітний покажчик і реєстр загальновживаної української лексики, список використаних джерел, список використаної літератури), дотримання визначених критеріїв забезпечили можливість лінгвістично обґрунтовано здійснити відбір необхідної загальновживаної лексики, розподілити її на відповідні рівні та проаналізувати більшість лексичного простору з лексико-семантичного, фразеологічного, орфографічного й граматичного аспектів.Шляхом безпосереднього опитування студентів-початківців у вивченні мови з’ясувалося, що саме лексика є найважчою лінгвістично цариною для опанування.

Навчальний заклад: Інститут філології КНУ ім. Т. Г. Шевченка

Автор: Закорко Вадим Вадимович

Відділення: Мовознавства

Секція: Українська мова

Область: Сумська область